دسته: برنامه و نتایج
نمایش از 03 شهریور 1394
پرینت

برنامه و نتایج ليگ دسته 1 (آزادگان) فصل 95-94

هفته 1 لیگ دسته اول:

ردیف

تیم میزبان

     

تیم میهمان

تاریخ برگزاری

1

فولاد یزد

1

-

0

نساجی مازندران

1394/05/26 18:00:00

2

مس کرمان

1

-

0

گیتی پسند

1394/05/26 18:00:00

3

گل گهر سیرجان

0

-

0

مس رفسنجان

1394/05/26 18:00:00

4

صنعت نفت آبادان

2

-

0

ایرانجوان بوشهر

1394/05/26 18:00:00

5

خیبر خرم آباد

3

-

0

پارسه تهران

1394/05/26 18:00:00

6

پاس همدان

1

-

1

شهرداری اردبیل

1394/05/26 18:00:00

7

پیکان تهران

3

-

0

داماش گیلان

1394/05/26 18:00:00

8

آلومنیوم هرمزگان

1

-

2

ماشین سازی تبریز

1394/05/26 18:00:00

9

خونه به خونه بابل

0

-

2

فجرسپاسی شیراز

1394/05/26 18:00:00

10

آلومنیوم اراک

0

-

0

نفت مسجد سلیمان

1394/05/26 18:00:00

هفته 2 لیگ دسته اول:

ردیف

تیم میزبان

     

تیم میهمان

تاریخ برگزاری

1

مس رفسنجان

1

-

1

آلومنیوم هرمزگان

1394/06/01 17:00:00

2

نفت مسجد سلیمان

0

-

0

صنعت نفت آبادان

1394/06/01 17:00:00

3

داماش گیلان

1

-

0

پاس همدان

1394/06/01 17:00:00

4

ایرانجوان بوشهر

1

-

1

خونه به خونه بابل

1394/06/01 17:00:00

5

گیتی پسند

0

-

0

گل گهر سیرجان

1394/06/01 17:00:00

6

پارسه تهران

1

-

1

فولاد یزد

1394/06/01 17:00:00

7

نساجی مازندران

0

-

0

آلومنیوم اراک

1394/06/01 17:00:00

8

شهرداری اردبیل

1

-

0

مس کرمان

1394/06/01 17:00:00

9

فجرسپاسی شیراز

0

-

0

پیکان تهران

1394/06/01 17:00:00

10

ماشین سازی تبریز

3

-

3

خیبر خرم آباد

1394/06/01 17:00:00

هفته 3 لیگ دسته اول:

ردیف

تیم میزبان

     

تیم میهمان

تاریخ برگزاری

1

خونه به خونه بابل

2

-

0

نفت مسجد سلیمان

1394/06/07 17:30:00

2

مس کرمان

2

-

0

داماش گیلان

1394/06/07 17:30:00

3

فولاد یزد

1

-

2

ماشین سازی تبریز

1394/06/07 17:30:00

4

آلومنیوم اراک

2

-

2

پارسه تهران

1394/06/07 17:30:00

5

آلومنیوم هرمزگان

2

-

0

گل گهر سیرجان

1394/06/07 17:30:00

6

خیبر خرم آباد

0

-

0

مس رفسنجان

1394/06/07 17:30:00

7

پاس همدان

1

-

1

فجرسپاسی شیراز

1394/06/07 17:30:00

8

شهرداری اردبیل

3

-

0

گیتی پسند

1394/06/07 17:30:00

9

پیکان تهران

3

-

0

ایرانجوان بوشهر

1394/06/07 17:30:00

10

صنعت نفت آبادان

2

-

2

نساجی مازندران

1394/06/07 19:00:00

هفته 4 لیگ دسته اول:

ردیف

تیم میزبان

     

تیم میهمان

تاریخ برگزاری

1

گل گهر سیرجان

1

-

0

خیبر خرم آباد

1394/06/13 18:00:00

2

نفت مسجد سلیمان

0

-

1

پیکان تهران

1394/06/13 18:00:00

3

نساجی مازندران

1

-

0

خونه به خونه بابل

1394/06/13 18:00:00

4

ایرانجوان بوشهر

1

-

0

پاس همدان

1394/06/13 18:00:00

5

مس رفسنجان

3

-

3

فولاد یزد

1394/06/13 18:00:00

6

گیتی پسند

1

-

0

آلومنیوم هرمزگان

1394/06/13 18:00:00

7

فجرسپاسی شیراز

1

-

0

مس کرمان

1394/06/13 18:00:00

8

پارسه تهران

2

-

2

صنعت نفت آبادان

1394/06/13 18:00:00

9

داماش گیلان

1

-

0

شهرداری اردبیل

1394/06/13 18:00:00

10

ماشین سازی تبریز

1

-

1

آلومنیوم اراک

1394/06/13 18:00:00

هفته 5 لیگ دسته اول:

ردیف

تیم میزبان

     

تیم میهمان

تاریخ برگزاری

1

پیکان تهران

2

-

0

نساجی مازندران

1394/06/18 17:15:00

2

آلومنیوم اراک

1

-

0

مس رفسنجان

1394/06/19 17:15:00

3

خونه به خونه بابل

2

-

0

پارسه تهران

1394/06/19 17:15:00

4

مس کرمان

3

-

2

ایرانجوان بوشهر

1394/06/19 17:15:00

5

داماش گیلان

1

-

2

گیتی پسند

1394/06/19 17:15:00

6

صنعت نفت آبادان

1

-

1

ماشین سازی تبریز

1394/06/19 17:15:00

7

شهرداری اردبیل

2

-

2

فجرسپاسی شیراز

1394/06/19 17:30:00

8

فولاد یزد

0

-

0

گل گهر سیرجان

1394/06/19 17:30:00

هفته 6 لیگ دسته اول:

ردیف

تیم میزبان

     

تیم میهمان

تاریخ برگزاری

1

پارسه تهران

0

-

1

پیکان تهران

1394/06/25 17:00:00

2

گیتی پسند

1

-

1

خیبر خرم آباد

1394/06/25 17:00:00

3

آلومنیوم هرمزگان

2

-

0

فولاد یزد

1394/06/25 17:00:00

4

ماشین سازی تبریز

2

-

2

خونه به خونه بابل

1394/06/25 17:00:00

5

مس رفسنجان

0

-

0

صنعت نفت آبادان

1394/06/25 17:00:00

6

نفت مسجد سلیمان

1

-

0

مس کرمان

1394/06/25 17:00:00

7

گل گهر سیرجان

1

-

0

آلومنیوم اراک

1394/06/25 17:00:00

8

ایرانجوان بوشهر

2

-

1

شهرداری اردبیل

1394/06/25 17:00:00

9

فجرسپاسی شیراز

3

-

1

داماش گیلان

1394/06/25 17:00:00

10

نساجی مازندران

1

-

1

پاس همدان

1394/06/25 17:00:00

 

هفته 7 لیگ دسته اول:

ردیف

تیم میزبان       تیم میهمان تاریخ برگزاری

1

داماش گیلان

0

-

0

ایرانجوان بوشهر 1394/06/31 17:00:00

2

پیکان تهران

2

-

2

ماشین سازی تبریز 1394/06/31 17:00:00

3

پاس همدان

1

-

1

پارسه تهران 1394/06/31 17:00:00

4

مس کرمان

1

-

0

نساجی مازندران 1394/06/31 17:00:00

5

فولاد یزد

1

-

1

خیبر خرم آباد 1394/06/31 17:00:00

6

صنعت نفت آبادان

2

-

1

گل گهر سیرجان 1394/06/31 17:00:00

7

آلومنیوم اراک

3

-

3

آلومنیوم هرمزگان 1394/06/31 17:00:00

8

خونه به خونه بابل

1

-

0

مس رفسنجان 1394/06/31 17:00:00

9

شهرداری اردبیل

1

-

2

نفت مسجد سلیمان 1394/06/31 17:00:00

10

فجرسپاسی شیراز

2

-

0

گیتی پسند 1394/07/01 17:00:00

 

هفته 8 لیگ دسته اول:

ردیف تیم میزبان       تیم میهمان تاریخ برگزاری
1

گیتی پسند

3 - 1 فولاد یزد 1394/07/06 17:00:00
2

آلومنیوم هرمزگان

1 - 1 صنعت نفت آبادان 1394/07/06 17:00:00
3

خیبر خرم آباد

1 - 0 آلومنیوم اراک 1394/07/06 17:00:00
4

ماشین سازی تبریز

3 - 1 پاس همدان 1394/07/06 17:00:00
5

مس رفسنجان

2 - 1 پیکان تهران 1394/07/06 17:00:00
6

ایرانجوان بوشهر

0 - 1 فجرسپاسی شیراز 1394/07/06 17:00:00
7

گل گهر سیرجان

0 - 1 خونه به خونه بابل 1394/07/06 17:00:00
8

نساجی مازندران

2 - 1 شهرداری اردبیل 1394/07/06 17:00:00
9

پارسه تهران

1 - 1 مس کرمان 1394/07/06 17:00:00


هفته 9 لیگ دسته اول:

ردیف تیم میزبان       تیم میهمان تاریخ برگزاری
1 مس کرمان 1 - 0 ماشین سازی تبریز 1394/07/13 14:00:00
2 فجرسپاسی شیراز 1 - 0 نفت مسجد سلیمان 1394/07/13 14:00:00
3 شهرداری اردبیل 0 - 1 پارسه تهران 1394/07/13 14:00:00
4 پیکان تهران 1 - 0 گل گهر سیرجان 1394/07/13 17:00:00
5 داماش گیلان 1 - 1 نساجی مازندران 1394/07/13 17:00:00
6 پاس همدان 3 - 1 مس رفسنجان 1394/07/13 17:00:00
7 فولاد یزد 0 - 1 آلومنیوم اراک 1394/07/13 17:00:00
8 صنعت نفت آبادان 1 - 0 خیبر خرم آباد 1394/07/13 17:00:00
9 خونه به خونه بابل 1 - 0 آلومنیوم هرمزگان 1394/07/13 17:00:00
10 ایرانجوان بوشهر 1 - 1 گیتی پسند 1394/07/13 17:00:00

 

 هفته 10 لیگ دسته اول:

ردیف تیم میزبان       تیم میهمان تاریخ برگزاری
1 مس رفسنجان 1 - 2 مس کرمان 1394/07/20 15:15:00
2 خیبر خرم آباد 0 - 1 خونه به خونه بابل 1394/07/20 15:15:00
3 پارسه تهران 2 - 2 داماش گیلان 1394/07/20 15:15:00
4 آلومنیوم اراک 2 - 1 گیتی پسند 1394/07/20 15:15:00
5 آلومنیوم هرمزگان 1 - 1 پیکان تهران 1394/07/20 15:15:00
6 ماشین سازی تبریز 1 - 1 شهرداری اردبیل 1394/07/20 15:15:00
7 فولاد یزد 2 - 0 صنعت نفت آبادان 1394/07/20 15:15:00
8 نفت مسجد سلیمان 2 - 2 ایرانجوان بوشهر 1394/07/20 15:15:00
9 گل گهر سیرجان 2 - 1 پاس همدان 1394/07/20 15:15:00

هفته یازدهم - دوشنبه: 27 مهر

 

هفته دوازدهم - چهارشنبه: 6 آبان

ردیف

تیم میزبان

     

تیم میهمان

تاریخ برگزاری

1

ماشین سازی تبریز

2

-

1

فجرسپاسی شیراز

1394/08/06 15:00:00

2

خیبر خرم آباد

2

-

0

پاس همدان

1394/08/06 15:00:00

3

آلومنیوم اراک

4

-

0

خونه به خونه بابل

1394/08/06 15:00:00

4

پارسه تهران

3

-

1

ایرانجوان بوشهر

1394/08/06 15:00:00

5

مس رفسنجان

1

-

0

داماش گیلان

1394/08/06 15:00:00

6

آلومنیوم هرمزگان

2

-

2

مس کرمان

1394/08/06 15:00:00

7

نساجی مازندران

2

-

0

نفت مسجد سلیمان

1394/08/06 15:00:00

8

صنعت نفت آبادان

2

-

0

گیتی پسند

1394/08/06 15:00:00

9

فولاد یزد

0

-

1

پیکان تهران

1394/08/06 15:00:00

10

گل گهر سیرجان

1

-

2

شهرداری اردبیل

1394/08/06 15:00:00

هفته سیزدهم - سه شنبه 12 آبان

ردیف

تیم میزبان

     

تیم میهمان

تاریخ برگزاری

1

گیتی پسند

0

-

0

نساجی مازندران

1394/08/12 15:00:00

2

پاس همدان

1

-

0

فولاد یزد

1394/08/12 15:00:00

3

مس کرمان

1

-

0

خیبر خرم آباد

1394/08/12 15:00:00

4

پیکان تهران

1

-

1

آلومنیوم اراک

1394/08/12 15:00:00

5

شهرداری اردبیل

2

-

0

آلومنیوم هرمزگان

1394/08/12 15:00:00

6

ایرانجوان بوشهر

2

-

1

ماشین سازی تبریز

1394/08/12 15:00:00

7

فجرسپاسی شیراز

0

-

0

مس رفسنجان

1394/08/12 15:00:00

8

نفت مسجد سلیمان

2

-

1

پارسه تهران

1394/08/12 15:00:00

9

داماش گیلان

1

-

0

گل گهر سیرجان

1394/08/12 15:00:00

10

خونه به خونه بابل

2

-

1

صنعت نفت آبادان

1394/08/12 15:00:00

هفته چهاردهم - دوشنبه 18 آبان

ردیف تیم میزبان       تیم میهمان تاریخ برگزاری
1 پارسه تهران   -   نساجی مازندران 1394/08/18 15:00:00
2 آلومنیوم اراک   -   پاس همدان 1394/08/18 15:00:00
3 آلومنیوم هرمزگان   -   داماش گیلان 1394/08/18 15:00:00
4 خیبر خرم آباد   -   شهرداری اردبیل 1394/08/18 15:00:00
5 فولاد یزد 0 - 0 مس کرمان 1394/08/18 15:00:00
6 صنعت نفت آبادان   -   پیکان تهران 1394/08/18 15:00:00
7 مس رفسنجان   -   ایرانجوان بوشهر 1394/08/18 15:00:00
8 ماشین سازی تبریز   -   نفت مسجد سلیمان 1394/08/18 15:00:00
9 گل گهر سیرجان   -   فجرسپاسی شیراز 1394/08/18 15:00:00
10 خونه به خونه بابل 1 - 1 گیتی پسند 1394/08/18 15:00:00

هفته پانزدهم - دوشنبه 25 آبان

ردیف تیم میزبان       تیم میهمان تاریخ برگزاری
1 پاس همدان 0 - 0 صنعت نفت آبادان 1394/08/25 14:00:00
2 داماش گیلان 0 - 0 خیبر خرم آباد 1394/08/25 14:00:00
3 مس کرمان 0 - 0 آلومنیوم اراک 1394/08/25 14:00:00
4 نساجی مازندران 1 - 1 ماشین سازی تبریز 1394/08/25 14:00:00
5 شهرداری اردبیل 0 - 1 فولاد یزد 1394/08/25 14:00:00
6 فجرسپاسی شیراز 1 - 0 آلومنیوم هرمزگان 1394/08/25 14:00:00
7 گیتی پسند 1 - 0 پارسه تهران 1394/08/25 14:00:00
8 پیکان تهران 1 - 1 خونه به خونه بابل 1394/08/25 14:15:00
9 ایرانجوان بوشهر 0 - 0 گل گهر سیرجان 1394/08/25 14:15:00
10 نفت مسجد سلیمان 1 - 1 مس رفسنجان 1394/08/25 14:15:00

هفته شانزدهم - دوشنبه 2 آذر

ردیف تیم میزبان       تیم میهمان تاریخ برگزاری
1 خیبر خرم آباد 1 - 2 فجرسپاسی شیراز 1394/09/02 14:00:00
2 آلومنیوم اراک 3 - 0 شهرداری اردبیل 1394/09/02 14:00:00
3 آلومنیوم هرمزگان 0 - 0 ایرانجوان بوشهر 1394/09/02 14:00:00
4 ماشین سازی تبریز 1 - 1 پارسه تهران 1394/09/02 14:00:00
5 خونه به خونه بابل 1 - 0 پاس همدان 1394/09/02 14:00:00
6 پیکان تهران 2 - 0 گیتی پسند 1394/09/02 14:00:00
7 گل گهر سیرجان 0 - 0 نفت مسجد سلیمان 1394/09/02 14:00:00
8 صنعت نفت آبادان 1 - 2 مس کرمان 1394/09/02 14:00:00
9 فولاد یزد 1 - 0 داماش گیلان 1394/09/02 14:00:00
10 مس رفسنجان 4 - 1 نساجی مازندران 1394/09/02 14:00:00

هفته هفدهم - دوشنبه 9 آذر

ردیف

تیم میزبان

     

تیم میهمان

تاریخ برگزاری

1

مس کرمان

0

-

0

خونه به خونه بابل

1394/09/09 14:00:00

2

پاس همدان

0

-

0

پیکان تهران

1394/09/09 14:00:00

3

داماش گیلان

1

-

1

آلومنیوم اراک

1394/09/09 14:00:00

4

پارسه تهران

1

-

2

مس رفسنجان

1394/09/09 14:00:00

5

نساجی مازندران

3

-

2

گل گهر سیرجان

1394/09/09 14:00:00

6

ایرانجوان بوشهر

0

-

3

خیبر خرم آباد

1394/09/09 14:00:00

7

گیتی پسند

2

-

1

ماشین سازی تبریز

1394/09/09 14:00:00

8

نفت مسجد سلیمان

1

-

1

آلومنیوم هرمزگان

1394/09/09 14:00:00

9

شهرداری اردبیل

4

-

1

صنعت نفت آبادان

1394/09/09 14:00:00

10

فجرسپاسی شیراز

1

-

1

فولاد یزد

1394/09/09 14:00:00

هفته هجدهم

ردیف تیم میزبان       تیم میهمان تاریخ برگزاری
1 پیکان تهران 0 - 0 مس کرمان 1394/09/16 14:00:00
2 فولاد یزد 2 - 2 ایرانجوان بوشهر 1394/09/16 14:00:00
3 آلومنیوم هرمزگان 0 - 0 نساجی مازندران 1394/09/16 14:00:00
4 صنعت نفت آبادان 1 - 0 داماش گیلان 1394/09/16 14:00:00
5 مس رفسنجان 1 - 1 ماشین سازی تبریز 1394/09/16 14:00:00
6 گل گهر سیرجان 2 - 2 پارسه تهران 1394/09/16 14:00:00
7 خیبر خرم آباد 0 - 0 نفت مسجد سلیمان 1394/09/16 14:00:00
8 خونه به خونه بابل 2 - 0 شهرداری اردبیل 1394/09/16 14:00:00
9 آلومنیوم اراک 1 - 1 فجرسپاسی شیراز 1394/09/17 14:00:00
10 پاس همدان 0 - 0 گیتی پسند 1394/09/17 14:00:00

هفته نوزدهم

ردیف تیم میزبان       تیم میهمان تاریخ برگزاری
1 مس کرمان 1 - 0 پاس همدان 1394/09/22 14:00:00
2 نفت مسجد سلیمان 1 - 0 فولاد یزد 1394/09/22 14:00:00
3 گیتی پسند 0 - 0 مس رفسنجان 1394/09/24 14:00:00
4 نساجی مازندران 2 - 1 خیبر خرم آباد 1394/09/24 14:00:00
5 پارسه تهران 3 - 2 آلومنیوم هرمزگان 1394/09/24 14:00:00
6 ماشین سازی تبریز 2 - 1 گل گهر سیرجان 1394/09/24 14:00:00
7 شهرداری اردبیل 1 - 2 پیکان تهران 1394/09/24 14:00:00
8 ایرانجوان بوشهر 3 - 0 آلومنیوم اراک 1394/09/24 14:00:00
9 فجرسپاسی شیراز 0 - 2 صنعت نفت آبادان 1394/09/24 14:00:00
10 داماش گیلان 2 - 1 خونه به خونه بابل 1394/09/24 14:00:00

هفته بیستم

ردیف تیم میزبان       تیم میهمان تاریخ برگزاری
1 شهرداری اردبیل 1 - 2 پاس همدان 1394/10/03 14:00:00
2 پارسه تهران 1 - 1 خیبر خرم آباد 1394/10/03 14:00:00
3 ایرانجوان بوشهر 2 - 0 صنعت نفت آبادان 1394/10/03 14:00:00
4 مس رفسنجان 1 - 2 گل گهر سیرجان 1394/10/03 14:00:00
5 داماش گیلان 1 - 2 پیکان تهران 1394/10/03 14:00:00
6 نفت مسجد سلیمان 3 - 2 آلومنیوم اراک 1394/10/03 14:00:00
7 گیتی پسند 0 - 1 مس کرمان 1394/10/03 14:00:00
8 ماشین سازی تبریز 3 - 0 آلومنیوم هرمزگان 1394/10/03 14:00:00
9 فجرسپاسی شیراز 1 - 0 خونه به خونه بابل 1394/10/03 14:00:00
10 نساجی مازندران 1 - 0 فولاد یزد 1394/10/03 14:00:00

هفته بیست و یک

ردیف تیم میزبان       تیم میهمان تاریخ برگزاری
1 مس کرمان 1 - 1 شهرداری اردبیل 1394/10/24 14:00:00
2 خیبر خرم آباد 1 - 0 ماشین سازی تبریز 1394/10/24 14:00:00
3 پیکان تهران 2 - 0 فجرسپاسی شیراز 1394/10/24 14:00:00
4 خونه به خونه بابل 2 - 1 ایرانجوان بوشهر 1394/10/24 14:00:00
5 آلومنیوم اراک 1 - 1 نساجی مازندران 1394/10/24 14:00:00
6 آلومنیوم هرمزگان 0 - 1 مس رفسنجان 1394/10/24 14:00:00
7 گل گهر سیرجان 1 - 1 گیتی پسند 1394/10/24 14:00:00
8 صنعت نفت آبادان 0 - 0 نفت مسجد سلیمان 1394/10/24 14:00:00
9 پاس همدان 1 - 0 داماش گیلان 1394/10/24 14:00:00
10 فولاد یزد 3 - 5 پارسه تهران 1394/10/24 14:00:00

هفته بیست و دوم

ردیف تیم میزبان       تیم میهمان تاریخ برگزاری
1 مس رفسنجان 0 - 1 خیبر خرم آباد 1394/10/30 14:00:00
2 پارسه تهران 1 - 1 آلومنیوم اراک 1394/10/30 14:00:00
3 داماش گیلان 0 - 2 مس کرمان 1394/10/30 14:00:00
4 گل گهر سیرجان 1 - 1 آلومنیوم هرمزگان 1394/10/30 14:00:00
5 ماشین سازی تبریز 2 - 0 فولاد یزد 1394/10/30 14:00:00
6 ایرانجوان بوشهر 3 - 1 پیکان تهران 1394/10/30 14:00:00
7 نساجی مازندران 1 - 4 صنعت نفت آبادان 1394/10/30 14:00:00
8 نفت مسجد سلیمان 0 - 0 خونه به خونه بابل 1394/10/30 14:00:00
9 فجرسپاسی شیراز 1 - 0 پاس همدان 1394/10/30 14:00:00
10 گیتی پسند 1 - 0 شهرداری اردبیل 1394/10/30 14:00:00

دیدگاه‌ها   

/ #4 Guest 1395-10-24 16:56
8)
نقل قول کردن
/ #3 Guest 1395-10-24 16:55
تبریک خیلی عالی بازی کردید یک نفر است به نام امیر حسین میشه انرا بیاورید 0000 ملکان
نقل قول کردن
+1/-1 #2 اولدوز 1395-05-11 16:26
سلام
بعداز یک سال بروزرسانی نشده برنامه لیگ یک هنوز روی سایت هست نه لیگ برتر
نقل قول کردن
+2/ #1 اولدوز 1395-05-09 20:27
سلام
عرض تبریک پیروزی ارزش مندبچهای باغیرت آذربایجان
لطفا برنامه سایت را عوض کنید هنوز برنامه لیگ آزادگان هست
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

  تيم بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز  
1 پرسپولیس 18 12 5 1 23 5 18 41
2 تراکتورسازی 19 10 8 1 28 13 15 38
3 ذوب آهن 18 9 5 4 25 13 12 32
4 استقلال 19 8 7 4 26 18 8 31
5 سپاهان 18 7 6 5 23 20 3 27
6 پیکان 19 6 8 5 21 21 0 26
7 گسترش فولاد 18 5 9 4 16 14 2 24
8 نفت تهران 18 6 6 6 21 22 -1 24
9 فولاد 18 5 8 5 21 20 1 23
10 استقلال خوزستان 18 5 7 6 21 22 -1 22
11 صنعت نفت آبادان 18 5 5 8 18 25 -7 20
12 پدیده 18 3 10 5 15 21 -6 19
13 سایپا 18 3 8 7 13 19 -6 17
14 سیاه جامگان 18 3 6 9 12 23 -11 15
15 صبای قم 18 2 7 9 12 23 -11 13
16 ماشین‌سازی‌تبریز 19 1 7 11 12 28 -16 10

مطالب مرتبط

مسابقات ماشین سازی

امام مهدی (سلام الله علیه) : أكثِرُوا الدُّعاءَ بِتَعجيلِ الفَرَجِ فَإِنَّ ذلِكَ فَرَجُكُم. براى تعجيل در فرج بسيار دعا كنيد، كه مايه گشايش در كار شما است. كمال الدّين - ص 485
| + -

-ماشین سازی تبریز-
mstfc.ir